ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut WORD Elbląg

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Załącznik
 
statut2012.doc - j.n.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
B.Łupaczewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
B.Łupaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-05-23 12:16:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
e-bip
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-05-23 12:16:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-23 12:24:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Uchwały Nr 11/21/99 Zarządu Województwa z dnia 15 marca 1999 r.
                                                           STATUT
                           Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu
                                                           Dział I
                                                 Postanowienia ogólne
§ 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, zwany dalej „Ośrodkiem" działa na
       podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, póz. 602 z   późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą", ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 póz. 576 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 11/21/99 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Elblągu i niniejszego statutu.
§ 2. 1. Ośrodek jest wojewódzką osobą prawną (w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie    województwa).
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Elbląg.
3. Zarząd Województwa sprawuje nadzór nad Ośrodkiem.
4. Zarząd Województwa dwa razy w roku rozpatruje sprawozdanie z działalności
Ośrodka przedłożone przez Dyrektora Ośrodka (do 30 września za pierwsze
półrocze; do 31 stycznia roku następnego za drugie półrocze).
§ 3. 1. Do zadań Ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności w zakresie:
a) przeprowadzania szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa
ruchu drogowego, zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy,
b) kształcenia instruktorów nauki jazdy,
c) organizowania kursów w zakresie karty rowerowej dla osób, które nie ukończyły
szkolenia z wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej,
d) kształcenia diagnostów dla potrzeb stacji badań technicznych pojazdów,
e) organizowania i prowadzania kursów uprawniających do przewozu materiałów
niebezpiecznych,
f) prowadzenia praktycznych szkoleń doskonalących dla kierowców,
g) współdziałania z organizacjami i instytucjami na odcinku oznakowania dróg i ulic,
stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,
h) organizowania kursów w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy
0 bezpieczeństwie ruchu drogowego,
i) popularyzowania wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, obowiązujących w tym zakresie przepisach i skutkach niestosowania się do zasad bezpiecznego użytkowania dróg,
j) rzeczoznawstwa ds. oceny technicznej pojazdów,
k) organizowania spotkań z dziećmi i młodzieżą szkól podstawowych
1 ponadpodstawowych z egzaminatorami i innymi specjalistami z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogowego
1) organizowania spotkań i współpraca z ośrodkami szkolenia kandydatów
na kierowców i kierowców, w celu podnoszenia poziomu jakości ich działania, m) opiniowania rozwiązań z zakresu oznakowania dróg, organizacji ruchu i małej
modernizacji miejsc i odcinków niebezpiecznych, n) opracowywania projektów organizacji ruchu,
o) opracowywania opinii w zakresie poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
p) prowadzenia systemu stałego monitorowania przedsięwzięć wprowadzonych dla
poprawy bezpieczeństwa ruchu,
r) przeprowadzanie badań psychologicznych dla kierujących pojazdami, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów oraz innych grup zawodowych, gdzie wymagane jest przeprowadzenie w/w badań,
s) inna działalność służąca poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
q) realizowania zadań wynikających z Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego „GAMBIT",

                                                      Dział II
                                              Struktura Ośrodka
                                        Rozdział l Dyrektor Ośrodka

§ 4. 1. Organem Ośrodka jest Dyrektor Ośrodka powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa. Dyrektor Ośrodka kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Ośrodka, określonych ustawą oraz niniejszym statutem.
2. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie, w imieniu Ośrodka.
§ 5. 1. Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy, Głównego Księgowego i kierowników działów i oddziałów Ośrodka, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działania.
2. Zasady zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.
Rozdział 2 Organizacja Ośrodka
§ 6. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:
l. Dział Egzaminów Państwowych,
l. l Dział Egzaminatorów,

l .2 Oddział Organizacji i Obsługi Egzaminów Państwowych,
2. Główny Księgowy,
2.1. Oddział Księgowości,
3. Dział Organizacji, Nadzoru i Kadr,
4. Radca Prawny,
§ 7. 1. Szczegółowy tryb pracy oraz strukturę Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny
Ośrodka.
2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka nadaje Dyrektor Ośrodka.
§ 8. Dyrektor może powoływać zespoły problemowe jako organy pomocnicze lub opiniodawcze, w skład, których mogą wchodzić pracownicy Ośrodka, przedstawiciele organów współpracujących z Ośrodkiem oraz eksperci.
                                                      Dział III
                                  Zasady gospodarki finansowej Ośrodka

§ 9. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 119 ustawy oraz w przepisach szczegółowych.
                                                       Dział VI
                                           Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
e-bip
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
e-bip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-03-09 10:35:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
e-bip
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-03-09 10:36:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Dziurdź
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-26 15:09:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »