ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-14 13:55:56 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

 
Elbląg, 14.12.2020 r.
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
Szanowni Państwo,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie:
  1. Koncepcji zagospodarowania działki nr 15 w obrębie 23, usytułowanej w Elblągu przy               ul. Skrzydlatej pod potrzeby Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy.
  2. Koncepcji budowy drogi dojazdowej do Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na działce     nr 16 obręb 23, usytuowanej przy ul. Skrzydlatej.
 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.word.elblag.pl –bip–ogłoszenia- przetargi.
 
Nazwa i adres Zamawiającego
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg,                      NIP 5782474274, REGON 170930112.
 
Opis przedmiotu zamówienia
 
  1. Koncepcja zagospodarowania działki nr 15 w obrębie 23, usytułowanej w Elblągu przy           ul. Skrzydlatej pod potrzeby Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy.
Wymagania dla obiektu szkoleniowego Ośrodka Techniki Jazdy określone są w Załączniku nr 1 rozdz. I ust. 3 do 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonaleniatechniki jazdy (Dz. U. 209, poz. 163.).
Opracowanie powinno uwzględniać plannasadzenia drzew lub innych roślin zapewniających odizolowanie ośrodka szkoleniowego od ogródków działkowych usytuowanych na wschodniej granicy działki nr 15.
 
  1. Koncepcja budowy drogi dojazdowej do Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na działce     nr 16 obręb 23, usytuowanej przy ul. Skrzydlatej pomiędzy posesja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego W Elblągu a obiektem sportowym MOSiR (boiska).
Droga powinna spełniać wymagania drogi dojazdowej, oświetlona, umożliwiająca przejazd samochodów osobowych i ciężarowych oraz wyposażona w bramę wjazdową od stronyul. Skrzydlatej.
 
  1. Zamawiający udostępni Wykonawcy mapę do celów projektowych wskazanych działek.
 
  1. Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie zobowiązany do uzgodnienia i wyjaśnienia wszelkich uwag i wątpliwości z Zamawiającym .
 
  1. Wykonawca wykona opracowania w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej.
 
  1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do wykonanych opracowań                 z możliwością udzielania przez Zamawiającego sublicencji podmiotom trzecim w zakresie korzystania z dzieła w całości.
 
  1. Termin wykonania zadania ustala się na 28 lutego 2021 roku, co oznacza, że do tego terminu Zamawiający otrzyma od Wykonawcy gotowe opracowania.
 
Termin składania ofert
 
Oferta powinna być złożona/przesłana do dnia 29 grudnia 2020 roku do godziny 15:00: - w wersji elektronicznej na adres e-mail:
lub
- pocztą na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg.
O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera. Oferty które wpłyną po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.
 
Kryterium oceny oferty
 
Kryterium wyboru oferty – cena 100%.
 
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.word.elblag.pl - bip. , a także przesłany zostanie Oferentom biorącym udział w niniejszym zapytaniu mailowo lub pisemnie.
 
Informacje dotyczące możliwości unieważnienia postępowania
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
2. Postępowanie o zamówienie unieważnia się, jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć                            
     na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania nie leży                        
    w interesie publicznym/zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili uruchamiania
    postępowania,
4) zawiera błędy popełnione przez Zamawiającego uniemożliwiające kontynuowanie postępowania
     bądź zawarcie umowy.
 
Załączniki: - wzór umowy
                    - formularz ofertowy
DYREKTOR
Zygmunt Kiersz

Załączniki