ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

HALA GARAŻOWA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-14 13:50:32 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

 
Elbląg, 14.12.2020 r.
ZAPROSZENIE DO SŁADANIA OFERT
Szanowni Państwo,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie projektu budowlanego na budowę hali garażowej.
Planowana hala garażowa:
-  jest przedłużeniem od strony wschodniej istniejącego budynku szkoleniowo-socjalno-  
   garażowego o długości ok. 12 metrów i szerokości dostosowanej do istniejącego budynku.,
- wyposażenie:
 • 2 szt. bramy garażowe o wysokości ok.  4 m. i szerokości ok. 3 m., umożlwiające wjazd samochodu ciężarowego (ciągnik siodłowy), dostosowanych konstrukcją i wyglądem do zamontowanych w budynku, w jednej z bram należy przewidzieć drzwi wejściowe,
 • od strony wschodniej należy przewidzieć drzwi wejściowe
 • oświetlenie, instalacja odgromowa, system wentylacji, instalacja CCTV (kamery), instalacja alarmowa, instalacja p.poż.
 • zagospodarowanie terenu przyległego do hali (np. polbruki, tereny zielone)
Pozostałe szczegóły budowy zostaną uzgodnione w trakcie realizacji dokumentacji projektowej
 
Zaproszenie zamieszczono na stronie www.word.elblag.pl – bip – ogłoszenia - przetargi.
 
Nazwa i adres Zamawiającego
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg,                      NIP 5782474274, REGON 170930112.
 
Opis przedmiotu zamówienia
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. wykonanie projektu budowlanego w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i uzyskanie pozwolenia na budowę,
 2. wykonanie projektu wykonawczego,
 3. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 4. wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
 5. wykonanie przedmiaru robót.
 
 1. Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie zobowiązany do uzgodnienia i wyjaśnienia wszelkich uwag i wątpliwości z Zamawiającym .
 
 1. Wykonawca wykona opracowania w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej.
 
 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do wykonanych opracowań                 z możliwością udzielania przez Zamawiającego sublicencji podmiotom trzecim w zakresie korzystania z dzieła w całości.
 
 1. Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od daty podpisania umowy.
 
Termin składania ofert
 
Oferta powinna być złożona/przesłana do dnia 29 grudnia 2020 roku do godziny 15:00: - w wersji elektronicznej na adres e-mail:
lub
- pocztą na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg.
O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera. Oferty które wpłyną po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.
 
Kryterium oceny oferty
 
Kryterium wyboru oferty – cena 100%.
 
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.word.elblag.pl - bip. , a także przesłany zostanie Oferentom biorącym udział w niniejszym zapytaniu mailowo lub pisemnie.
 
Informacje dotyczące możliwości unieważnienia postępowania
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
2. Postępowanie o zamówienie unieważnia się, jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć                            
     na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania nie leży                        
    w interesie publicznym/zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili uruchamiania
    postępowania,
4) zawiera błędy popełnione przez Zamawiającego uniemożliwiające kontynuowanie postępowania
     bądź zawarcie umowy.
 
Załączniki: - wzór umowy
                    - formularz ofertowy
DYREKTOR
Zygmunt Kiersz
 

Załączniki